FluidLene-11.png
FluidLene-11.png

FAQ

Her kan du finne svar på noen av våre mest vanlige spørsmål om Fluid Staffing får innleiere og utleiere. 
 

Finner du ikke svaret du leter etter her? Ta kontakt med oss ved å klikke på knappen nedenfor!

Har du spørsmål angående Fluid Staffing?

Hva er Fluid Staffing?


Fluid Staffing er en digital bemanningstjeneste som formidler autorisert personell innen tannhelse. Som klinikkeier og innleier kan du via Fluid utlyse kortere eller lengre engasjement av etterspurt autorisert tannhelsepersonell. Fluid opererer nasjonalt og formidler spesialister, tannleger, tannpleiere og autoriserte tannhelsesekretærer. Oppdragets omfang styres av innleier. Minimum oppdragsstørrelse er 1 arbeidsdag. Som utleier, enten som selvstendig næringsdrivende spesialist, tannlege, tannpleier eller sekretær, kan man registrere seg hos Fluid Staffing og motta løpende utlysninger for oppdrag innen sitt respektive fagområde. Det er også mulig for klinikkeiere og leie ut eget personelloverskudd for kortere eller lengre engasjement.
Hvordan er Fluid Staffing annerledes sammenliknet med andre bemanningsselskaper?


Fluid Staffing har ikke eget ansatt personell som vi leier ut. Fluid Staffing er en digital møteplass for autorisert helsepersonell. Gjennom Fluid kan klinikker leie inn enten spesialister, tannleger, tannpleiere eller sekretærer fra andre klinikker eller fra selvstendig næringsdrivende. Fluid kobler sammen tilbud og etterspørsel av personell, samt tar hånd om administrasjon og relevante kontrakter med alle involverte aktører.
Jeg ønsker å leie ut meg selv som selvstendig næringsdrivende. Hvor starter jeg?


Som spesialist, tannlege, tannpleier eller autorisert tannhelsesekretær registrer du deg her link. Her fyller du inn informasjon i skjema. Du vil pr e-post motta en bekreftelse fra Fluid Staffing om registrering av utleier. Etter fullført registrering vil du motta forespørsler om oppdrag innen ønsket fagfelt og geografisk område.
Jeg ønsker å leie ut personell som er ansatt ved min klinikk. Hvor starter jeg?


Fluid Stafffing vil innen kort tid etablere en ordning der en klinikk kan leie ut midlertidig «overskudd» av eget personell. Denne løsningen er under etablering. Løsningen vil inkluderer IT-løsning, kontrakter for utleie av eget ansatt personell og administrative veiledninger.
Hvordan beregner dere inntekter for utleier?


Som innleier og selvstendige næringsdrivende får man prosentvis honorar basert på nettohonorar for utført behandling. Prosentsatsen er avhengig av om man er spesialist, tannlege eller tannpleier. Autorisert tannhelsesekretær faktureres en fast timepris. Honorar for utleiere (pr 20.10.2019) Spesialist- 45 % Allmenn praktiserende tannlege- 40% Tannpleier - 40 % Tannhelsesekretærer- 350 NOK / påbegynt arbeidstime.
Hva tjener jeg som utleier, enten meg selv eller mitt personell?


Som klinikkeier som leier ut ansatt personell tjener du ikke penger, men får dekket ca 70 % av dine faste lønnskostnader du har på personell som ikke har noen arbeid å utføre. Personell som er ansatt hos en klinikk og leier seg ut tjener noe ekstra ved å være fleksibel. Den som leier inn arbeidskraft betaler mer enn fast lønn, men et lavere beløp enn det som ellers er normale påslag i bemanningsbransjen ( f.eks innenfor leger og sykepleiere). Fluid tar en administrativ avgift som formidlere.
Hvordan foregår kommunikasjon mellom innleier og utleier før oppmøte på klinikk?


Kommunikasjon før oppdragsbekreftelse foregår via Fluid Staffing. Når oppdraget er bekreftet ønsker vi gjerne (og for spesialister forlanger vi ) at det er en avklaring på oppdragets innhold. Vi kommer straks tilbake med definerte standardprosedyrer for hvordan det bør foregå og våre rekommendasjoner om fremgangsmåte.
Hvem har bærer risiko hvis innleid personell ikke møter opp som avtalt?


Innleier bærer risiko. Dette på lik linje med all annen arbeidskraft som ikke møter på arbeid. Utleid personell som ikke møter til avtalt tid og sted har ikke krav på kompensasjon. Innleid personell evaluerer den klinikken de er utleid til og den klinikk som leier inn personell evaluerer denne, slik kan Fluid ha oversikt over personell eller klinikker som trenger veiledning for at denne tjenesten skal fungere godt.
Hvem dekker reisekostnader for innleid personell?


Innleier dekker reisekostnader uten påslag. Reisekost må være godkjent av Fluid minimum 24 timer før oppdrag startes, ellers må utleid personell stå for reisekostnad. Kostnader som dekkes er transport og overnatting. Kostnader opp til Fluids fastsatte maksimumsgrenser pr døgn. Overskytende dekkes av utleier.
Hva gjør Fluid med kvalitetssikring av utleier og innleier?


Fluid kvalitetssikrer at alt personell er autorisert og ikke har pågående granskningssaker hos helsetilsynet når vi inngår kontrakt med utleier av personell Fluid gjennomfører granskning og kvalitetssikring minimum to ganger årlig. Herunder ligger de krav som helsetilsynet stiller på utdannelse og språkkunnskaper. Alle oppdrag vurderes kvalitativt av både innleier og utleier slik at Fluid har en kontinuerlig overvåkning av begge parters opplevde helhetlig kompetanse og gjennomføring av oppdrag.
Hva slags avtale er det som gjelder når jeg leier inn/leie ut?


Fluid benytter faste standardavtaler for alle oppdrag. Disse avtalene regulerer f.eks, men ikke begrenset til: Utleier og innleiers ansvar, rollefordeling, betalingsvilkår, kostnadsdekning, forventninger til adferd og etikk, samt restriksjoner. Se: Fluid oppdragsavtaler for mer informasjon
Hva slags inntjeningsmodell har Fluid?


Fluid har en fast avgift av netto honorar pr oppdrag som dekker blant annet, men ikke begrenset til formidling av personaltjenesten, administrasjon av oppdrag, kontrakter og avtaler, samt fakturering og oppgjør. Se: Fluid oppdragsavtaler for ytterligere informasjon.
Hvem står bak Fluid?


Fluid Staffing AS eies og drives av Stefan Hauptig og Henrik Forsstrøm. Se under «Om oss» for ytterlige informasjon.
Hva skjer hvis jeg leier meg ut til en klinikk, men pasienter dukker ikke opp som avtalt eller annet uforutsett skjer for klinikkeier?


Da uteblir inntjeningen for alle parter, siden hverken klinikkeier, du eller Fluid får noen inntjening den dagen. Dette er det som er kjernen ved å være selvstendig næringsdrivende med egen risiko og fortjeneste. Utleier får dekket sine reisekostnader.

Registrer deg her